Nyttig informasjon

Det kan være mye å sette seg inn i ved bruk av ny bolig. Derfor har vi forsøkt å samle temaer som muligens kan gi deg noen svar. Det er viktig at din nye bolig brukes korrekt, bruk noen minutter på å lese igjennom bruksanvisningen. Dette forebygger problemer og reduserer risikoen for at kvalitet og levetid forringes.

Noter ned informasjon om hva som er gjeldende for din bolig og ikke minst hva som er blitt utført av service, vedlikehold og annet praktisk arbeid. Ta vare på kvitteringer og garantibevis som har betydning. En oppdatert bruksanvisning dokumenterer dine verdier og vil være av stor betydning ved videresalg.

Ved montering av dørblad på karm:

Skru ut skruen i midten av dørblad brikken – hekt så dørbladet på karmen – skru inn igjen skruen i midten av hengselen.

For at ikke døren skal monteres «opp-ned» – påse følgende: Logo «scanflex» på dørbladbrikken skal være lesbar og riktig vei.

Ved montering, løsne topp skrue minimum en halv omdreining – bruk passene umbrakonøkkel.

Ved behov kan døren heves ved å bruke justeringsskruen (skruen nærmest karmen).

Hengselen er høydejusterbar – bruk passende umbrakonøkkel.

Skrue i underkant av hengselet er for å heve og senke dørbladet. Dette gjelder ytterdør og terrassedør. (Se FDV for mere informasjon).

Reklamasjon/Mangler Sundbyhagan blokk 1 og 2 må meldes her: http://claims.moelven.com

 

Det kan oppstå situasjoner som er tvingende nødvendig å utbedre umiddelbart. Eksempel på dette kan være en vannlekkasje. Dette må meldes umiddelbart til oss (Moelven) på tlf: 415 92000.

Les hele PDF-dokumentet

Utbygger eller entreprenør har ikke forutsetning for å reparere eller håndtere mangler ved hvitevarer.

Ta direkte kontakt med servicetelefonen til leverandøren. Registrer kunden og produktet i deres system.

Da må kunden oppgi PN – nummer som står på platetoppen/ Komfyren/ oppvaskmaskinen eller kjøleskapet.

Se boligmappa.no/FDV for kontaktinformasjon til aktuell leverandør

Gode vinduer med lav u-verdi slipper gjennom mindre varme. Da blir glasset varmere på innsiden og kaldere på utsiden. Inne blir det da mindre kaldras og mindre kondens på den innvendige siden. På utsiden av vinduene vil det oftere bli kondens. Dette skjer særlig på sen høst eller tidlig vinter på kalde og klare netter med høy luftfuktigheten.

Les hele PDF-dokumentet

Boligaggregater krever minimalt med vedlikehold ved riktig bruk. Filterskifte må utføres minimum 1 gang pr år. Vi anbefaler dog filterskifte 2 ganger pr år. Det er viktig at du setter deg godt inn i bruksanvisningen for maksimal energiøkonomisering og komfort. Ved reklamasjonshenvendelse kan bruker bli nødt til å dokumentere filterskifte for at garanti skal gjelde. Tette filter fører til at luftskifte ikke ivaretas, og det kan bygge seg opp kondens i kanalsystem og aggregat. Det er viktig at anlegget (viftene) alltid går. Anbefalt minstenivå er 2, altså normal el. medium innstilling.

MERK. Ved tørking av klær og/eller ved aktiviteter som forårsaker stor luftfuktighet er det viktig å justere ventilasjonen. Benytt nivå 3, altså max el. høy innstilling.

Vi anbefaler at du etablerer et filter abonnement. Filter blir tilsendt pr postoppkrav 1 eller 2 ganger pr år. Det er mulig å «shoppe» etter pris på nett. Registrer din filtertype og gjennomfør et søk etter leverandører. Eksempel.

Vær oppmerksom på følgende. Batteri-levetiden er i utgangspunktet cirka 5 år ved normal bruk. Det er imidlertid oppdaget at enkelte batterier som har vært benyttet i produksjonen, ikke er av god nok kvalitet. Det som da skjer er at vakten (den ved stikkontakten) lager en brummelyd 1 gang/min for å gi beskjed om at noe må vedlikeholdes. Komfyren blir ikke utkoblet, men man hører en irriterende brummelyd.

Dette utbedres ved å skifte batteriene, 2stk CR2032, og etterpå ta ut kurssikringen i ca. 15 sekunder for å nullstille alarmsignalet.

Tilsvarende signal kan også i noen tilfeller høres fra alarmenheten/sensoren, men da som en pipelyd 1 gang/min. Ved å trykke på sensorens knapp kan den irriterende lyden utsettes i 12 timer. Man kan da sove ut natten og skaffe batterier dagen etter. En irriterende lyd 1 gang/min betyr: Skift batterier.

Bruk av systemet

Trykknappen (1) på toppen av alarmenheten har følgende funksjoner:

Avstiller alarmen og tilbakekobler strømmen til komfyren (i en alarmtilstand):

 • Feilalarm: Trykk på knappen en gang
 • Reell alarm: Trykk på knappen to ganger

Deaktiver sikkerhetslåsen for å bruke komfyren: Trykk på knappen en gang
Foreta en testalarm (når det ikke er en alarmsituasjon): Trykk på knappen til den alarmerer.

Lampen (3)
Blinker en gang i minuttet når systemet er operativt
Lyser fast når testknappen (1) holdes inne
Flimrer når alarmenheten sender ut radiosignal eller er i programmodus.

Skru ut skruen på alarmdelens underside for å bytte batteri.

Bytte batteri

Dugg på vinduer kan ha flere årsaker. Noen ganger kan dugg være et tegn på at noe bør gjøres. Andre ganger er det et tegn på at noe er gjort riktig. Her får du forklaringen på hva som er tilfellet i din bolig.

Sentralstøvsuger gjør renholdet enkelt samtidig som det farlige finstøvet blåses ut av boligen. Modell/Variant varierer fra bolig til bolig. Finn din aktuelle modell i bruksanvisningen som fulgte boligen.

Støvsugeren starter ikke

Støvsugeren har et overopphetingsvern som løser ut hvis støvsugeren blir for varm. Hvis dette skjer – trekk ut strømledningen for å nullstille støvsugeren. Vent i 5-10 minutter så maskinen kjøles ned. Mens du venter, kontroller posefilter, beholder/støvpose, sugeslange og sugekontakter for å sikre at ingenting blokkerer luftstrømmen gjennom maskinen. Nå skal støvsugeren starte igjen. Dersom vernet løser ut igjen må feilen utbedres av et servicefirma.

Ikke trådløs kontakt mellom håndtak og mottakerboks

Det er verdt å merke seg at håndtaket kommuniserer trådløst med mottakerboks som er plassert innvendig el. i utvendig bod. Som all annen trådløs kommunikasjon kan forbindelsen forsvinne. Dette kan f.eks. skje ved bytte av batteri eller ved strømbrudd/lynnedslag.

Utfør følgende:

 1. Koble ut strømmen med stikkontakten. Stikkontakten går ut fra sugeenheten.
 2. Sett deretter stikkontakten inn igjen og trykk på av/på-bryteren på slangehåndtaket. Hold inne/ press ned i 10 sekunder. Dette må gjøres i løpet av 60 sekunder etter at støvsugeren har blitt plugget inn
 3. Håndtaket og støvsugeren vil nå kommunisere.

Se ellers etter følgende

 • Er strømtilførselen tilkoplet sugeenheten?
 • Er det strøm til kontakten?
 • Er svakstrømledningen tilkoplet sugeenheten?

Batteriene til det trådløse slangehåndtak kan være utladet. Skift ut batteriene med nye, type 1,5V AAA.

Støvsugeren stopper ikke

Har en metallgjenstand satt seg fast i en av sugekontaktene slik at kontaktstiftene forbindes?

Dårlig batteri / mistet kontakt med styringsenhet?

Er sugeeffekten er dårlig

 • Er alle sugekontakter ordentlig stengt?
 • Har det satt seg fast noe i en av sugekontaktene?
 • Er lokket til beholderen stengt?
 • Sitter pakningen mellom beholderen og lokket på plass?
 • Er den skadet?
 • Er rørsystemet tett? Sjekk eventuelle forbindinger eller skjøter.
 • Er støvpose full eller tett?
 • Er filteret tett?

Intern biltrafikk og parkering under etablering og i oppstartsfasen av et nytt boligområde er uunngåelig. Vis hensyn til hverandre og til utomhusarealene. Det skal kun kjøres og parkeres på veier/plasser beregnet for biler. For øvrig henstilles beboerne til minimal kjøring internt på feltet. Av/På lossing av eksempelvis flyttegods og tyngre bagasje (pakking i bil) er tillatt. Det skal kjøres varsomt og i gangfart internt på felt.

Hver leilighet disponerer en (1) garasjeplass, beboerne skal benytte denne plassen.

Før du overtar din nye bolig, skal (eventuelt resten av) kjøpesummen, i henhold til kjøpekontrakten, inkludert tilvalg og endringer, betales. Oppgjørsbrev med betalingsinstruks sendes av oppgjørsmegler i god tid før overtagelse.

Når alt er betalt får den nye eieren nøkler til boligen og skjøtet tinglyses. Nøkkelsett og (eventuelt) garasjeåpner utleveres normalt ved overtagelse.

Bestilling av ekstranøkler skjer via styret.

Nedgravede avfallsbrønner i 3 fraksjoner. Restavfall, plast og papir. Kapasitet avhenger av antall boenheter i prosjektet, tilpasses etter gjeldene renovasjonsvedtekter. Flytte avfall brettes, komprimeres og sorteres etter beste evne før det kastes i containere. Oppsøk nærmeste avfallsselskap (eks. Øras) med flytteavfall som ikke får plass i de stedlige fraksjonene.

Vannmåler plasseres i bod og forbruk måles av forbruker. Forbruk avleses årlig og avgift beregnes av kommunen. Forbruk blir stipulert dersom ikke avlesning foretas.

Bygningene er forsikret gjennom sameiet. Vær oppmerksom på at du som sameier selv må forsikre innbo, altså alt du eier og har av ting og gjenstander i boligen. Ved uhell er det viktig at du melder fra til ditt forsikringsselskap snarest mulig.

Utvendig solskjerming i samsvar med arkitekt. Fast, utvendig solskjerming består av utvendige aluminiums persienner med forhåndsbestemt fargekode. Markise med forhåndsbestemt fargekode. Styreleder eller selger kan oppgi hvilke fargekoder som gjelder i ditt sameie og alternativt om hvilke rabattavtaler som er gjeldene. Avvent bestilling av utvendig solskjerming inntil ovenfor nevnte forhold er avklart.

Merk at feilmeldinger på bredbånd og TV signaler alltid gjøres direkte til leverandøren og ikke til utbygger. Forsøk å finne eventuelle feilmeldinger på nett eller pr telefon til den aktuelle leverandøren. Det er TV og bredbåndsleverandøren som er best egnet til å utføre feilsøk. Kontaktinformasjon finnes i bruksanvisningen.

Dersom feil anslås å ligge utenfor leverandørens virkeområde kontakt utbygger.

Abonnement

Kollektive avtaler blir etablert av utbygger på vegne av sameiet. Den kollektive avtalen dekker alle boligseksjonene og faktureres via felleskostnadene. Avtalen dekker kabel-TV og bredbånd.

Hva er dekket av basisabonnementet?

Grunnpakken består av en fast del med de store norske og internasjonale kanalene. I tillegg vil du som kunde fritt velge et antall individuelle kanaler etter eget ønske.

I tillegg til TV-pakken (faste + valgte tilleggskanaler), dekker avtalen bredbånd.

Bestilling av opsjoner og rapportering av feilmeldinger tilleggstjenester som IP-telefoni/bredbåndstelefon, ekstra TV-kanaler, økt bredbåndshastighet, filmleie, lagringstjenster, ekstra PVR-dekodere med mer bestilles og faktureres den enkelte direkte av leverandøren. Bestilling av opsjonene gjøres hos leverandørens kundesenter. Feilmeldinger på bredbånd og TV gjøres til det samme nummeret.

Hva gjør du når du leier ut leiligheten eller flytter?

Siden basisabonnementet følger leiligheten, så skal dette ikke sies opp ved utleie eller salg av leiligheten. PVR-boksen og bredbåndsrouter skal følge leiligheten og anses som fast innbo.

Siden regninger for opsjoner faktureres den enkelte, er det viktig at informasjon om den som til enhver tid bebor leiligheten, meldes til leverandør.

I løpet av den første fyringen kan det forventes røyk og den kan avgi lukt. Årsaken til dette er at ovnens lakk herder. Sørg for at rommet er godt ventilert under første fyring. Under lakkherdingen, kan tettepakning på ovnsdøren feste seg til overflaten på ovnen og gjøre det vanskelig å åpne ovnsdøren. For å unngå dette bør ovnsdøren åpnes hvert 5-10 minutt de to første timene. Dette vil hindre pakningene fra å binde seg til overflaten på ovnen. Sørg også for å holde begge spjeld i en åpen posisjon for å sikre at det brenner skikkelig for å herde ovnslakken.

Opptenning

Slå av kjøkkenvifte og ikke bruk sentralstøvsuger. Åpne et vindu i stuen på gløtt i nærhet av ovnen slik at ekstra friskluft tilføres ovnen. Legg i 2-3 små kubber (som kan antennes lett) og tenn opp med briketter eller lignende (ikke papir). Døren på ovnen må stå på gløtt (3-5 cm) under hele opptenningsprosessen, og den skal være åpen helt til man skal legge i nytt ilegg. Vinduet kan lukkes etter 5-10 minutter. Hvis flammene reduseres betraktelig når ovnsdøren lukkes, må vinduet være åpent litt til. Ved nytt ilegg, trekk ut begge spjeldene og lukk døren. Nytt ilegg legges inn når de første kubbene er godt brent. Etter ca 15 minutter eller når det brenner bra, lukk spjeldet for primærluft ved å skyve det helt inn. Spjellet er til for primærluft (opptenning). Dersom spjeld for sekundærluft er avstengt vil forbrenningen være redusert og glasset vil tilsotes over tid.

Ved

Nye peisovner er designet til å brenne et bredt utvalg av vedtyper. Generelt sett er løvtre bedre til oppvarming siden det brenner jevnere. Ved bør lagres på steder beskyttet mot regn og overdreven fuktighet. Vellagret fyringsved kan bruke 1-2 år på å tørke ut. Dersom Veden blir lagret utendørs, anbefales det at det lagres innendørs noen dager før bruk for å la veden varmes opp til romtemperatur. Fyringsved og lett antennelige gjenstander bør ALDRI lagres under fyrkammeret. Sørg for at korrekt sikkerhetsavstand til brennbare materialer opprettholdes for all lagring av brennbart. Brenning av våt ved reduserer mengden av varmeuttak i ditt hjem på grunn av at den omformer vann til damp og ventilerer den ut i pipa snarere enn å produsere gasser som brennes opp i det sekundære systemet. Det øker også mengden av sot på glasset og i pipesystemet. Feilaktig bruk inkluderer bruk av ulovlige brennstoffer som kan forårsake forurensning og kan ødelegge ovnen. Feilaktig bruk vil annullere garantien fra produsent. Brenn aldri behandlet eller malt trevirke, kartong, limt eller laminert materiale, trevirke fra saltvann, plast, søppel, eller kjemisk behandlet papir.

MERK

Avhending av aske eller glør bør alltid gjøres i en ikke-brennbar beholder. Putt aldri glør eller aske i en brennbar beholder, selv om det ikke ser ut til å være varmt. Aske kan holde på varme for lengre tidsperioder og kan forårsake brann. Før fyringssesongen starter eller etter lengre perioder uten drift, bør du inspisere ovnen. Rengjør etter behov. Modifisering av ovnen vil annullere garantien.

Boligen er utstyrt med en stoppekran plassert i innvendig bod. Ved en eventuell lekkasje må innvendig stoppekran stenges. Gjør deg kjent med plassering og funksjon i bruksanvisningen.

Utvendig hageslange skal ikke være tilkoblet utekran ved kuldegrader.

Vannlåser etterstrammes etter noen ukers bruk. Dette er huseiers ansvar. Ikke glem å utføre regelmessig renhold av vannlåser. Gjør deg kjent med vedlikeholdsinstrukser og les mer om dette i bruksanvisningen.

Dokumentasjon på det elektriske anlegget foreligger i boligens FDV eller som erklæring i egen perm fra elektriker. Dokumentasjonen inneholder kursfortegnelse, rapport fra sluttkontroll, rapport fra risikovurdering, samsvarserklæring, utstyrsdokumentasjon samt brukerveiledning.

Se gjeldene brukerveiledning for elektriske installasjoner i boliger.

Automatsikring

En automatsikring skal automatisk slå av strømmen ved feil i det elektriske anlegget, slik at mennesker, husdyr eller eiendom ikke tar skade. Automatsikringen slår av strømmen dersom: » Belastningen overstiger gitte verdier. Eksempel:En 10 A sikring tåler ca 2300 Watt. En 13 A sikring tåler ca 2990 Watt. En 16 A sikring tåler ca 3600 Watt. »Det oppstår en kortslutning på kursen eller utstyret. »Automaten inneholder jordfeilbryter og det oppstår en jordfeil i anlegget eller på utstyr tilsluttet anlegget. En jordfeilbryter beskytter mot jordfeil som kan oppstå som følge av feil på anlegget. I sikringsskapet finner du bruksanvisning for jordfeilbryteren. Les den og test jordfeilbryteren hver tredje måned eller i henhold til bruksanvisningen.

Merk følgende

Slår automatsikring/jordfeilbryteren ut mer enn to ganger.

Ta ut alt utstyr som er plugget i stikkontaktene på kursen, som for eks: komfyr, vaffeljern, brødrister, kaffetrakter mm. Sett på sikringen og Sett inn ett og ett av produktene. Hvis kursen slår ut ved å sette inn et produkt, fjern produktet. Dersom feilen vedvarer når alt er fjernet, kontakt elektriker.

Sjekk regelmessig om det finnes unormalt varme sikringer. Husk å slå av sikringen når du skifter lyspære/lyskilde.

Garasjeåpner / Portåpner leveres ferdig programmert klar til bruk. Sjekk batteri ved funksjonsfeil. Åpneren bruker trådløse signaler som (enkelte ganger) kan gå tapt. Åpneren må da «parres» på nytt med styringsenheten som er lokalisert i garasjen. Åpne dekselet som er plassert i bakkant på styringsenhet/motoren. Parring skjer ved å holde inne knappene på fjernkontrollen og styringsenhet samtidig. Knappene holdes inne, inntil et lys på styringsenhet tennes og blinker.

Se dedikert bruksanvisning for mer informasjon.

Frittstående skap plasseres som anvist på hustegning (fra totalentreprenør) å festes til vegg dersom ikke annet er avtalt.

Boligen er utstyrt med Waterguard lekkasjesikring. Systemet stenger vanntilførsel ved lekkasje eller ved merkbar fuktighet på sensorene som er plassert på gulvet under kjøkkenbenken.

Ved lekkasje vil et lydsignal avgis og lampen plassert på adapter blinke rødt. Kontroller sensor ledning og lokaliser evt. Lekkasje.

Etter utbedring, trykk på reset knappen på adapteret og kontroller at adapteren lyser grønt.

Test av sensorledning bør gjøres 1-2 ganger i året. Se bruksanvisningen for mer informasjon.

Ta godt vare på bruksanvisningen og benytt den til å samle produktinformasjon, servicehefter og annen informasjon om bruk og vedlikehold. Noter ned informasjon om hva som er gjeldende for din bolig og ikke minst hva som er blitt utført av service, vedlikehold og annet praktisk arbeid. Ta vare på kvitteringer og garantibevis som har betydning. En oppdatert bruksanvisning dokumenterer dine verdier og vil være av stor betydning ved videresalg. Bruksanvisningen er ment overlevert til boligens nye eiere.

Dersom du ikke fikk svar på spørsmålet ditt her eller ikke finner svaret i bruksanvisningen, ta kontakt med oss.